Automatyczne Zainstalowano urz?dze? u do?u legenda Linux na Virtual Private Server Lub Jak ustawi? w pe?ni wydajny Joomla , Drupal , lampa, Lapp , Zimbra , serwer Torrent i tak dalej w ci?gu kilku minut ) Pod legenda Linux zawiera zestaw bezp?atnych , urz?dze? opartych oprogramowania Ubuntu , które s? przede wszystkim dost?pne dla scenariuszy u?ycia serwera typu , takich kiedy kreacja bazy danych , www , forum, wiki oraz galeria zdj?? serwerów . Ka?de zobacz narz?dzie jest wst?pnie skonfigurowane a? do pracy po wyj?ciu z pude?ka , z ?atwo?ci? obs?ugi jestpodstawowym celem projektu pod spodem obja?nienia Linux . Jest owo bardzo przydatne w sobie, tymczasem je?eli chcesz wykonywa? do?wiadczenie spo?ród tych urz?dze? , potencjalnie a? do oceny lub w dalszy post?powanie je bada? , ?e by?oby wspaniale, je?eli jest dozwolone by?o przeku? w czyn instalacje spo?ród absolutnym minimum wysi?ku . Korzystanie pod obja?nienia Linuksa na Virtual Private Server Liczba dostawców hostingu , w tym GigaTux tudzie? GPLHost , zapewniaj? Linux us?ugi VPS , które z regu?y pozwalaj? u?ytkownikom posiada? lokalny serwer z?udny spo?ród automatycznego dostarczania g?ównych dystrybucji systemu Linux , takich kiedy Debian, Ubuntu a CentOS . Praca zosta?a wykonana przy u?yciu GigaTux w po??czeniu z zespo?em pod spodem obja?nienia Linux za? uda?o si? przysta? koncepcj? automatycznej instalacji chód pó?niej , a?eby pobudzi? owo a? do pracy spo?ród wszystkich urz?dze? pod spodem klucz Linux. Jest owo mo?liwe wewn?trz pomoc? ramy przewidziane z wykorzystaniem doskona?? centrali open source serwera , DTC. Urz?dzenia pod spodem legenda Linux umo?liwiaj? u?ytkownikom ?atwe wdra?anie g?ównie aplikacji webowych w ci?gu ca?ego j?dra Linux natomiast Ubuntu pakietu opartego zestawu . Podystrybucji wybiera si? na panelu sterowania ,instalacja jest w pe?ni zako?czone w ci?gu kilku minut a gotowe do potrzeb klienta. Pozwala owo na szybkie wdro?enie badanej konfiguracji , spo?ród pe?n? aktualizacji za? wsparcia bezpiecze?stwa dostarczonych za spraw? Turnkey Linux oraz Ubuntu opiekunów pakietów . Nasze wysi?ki s? dost?pne dla wszystkich, wewn?trz pomoc? panelu sterowania DTC spo?ród pakietów Debiana Lenny udost?pnione . Dodatkowo skrypty zosta?y napisane tak, i? podczas gdy nowe ewentualnie uaktualnione urz?dzenia s? zwolnione, nowe pakiety dla rozmieszczenia DTC panelu sterowania s? tworzone oraz udost?pniane w kana? oprogramowania automatycznie . Szczegó?y techniczne Script To nie jest nie inaczej nadto trudne do skonfigurowania obrazów do pracy automatycznej instalacji , przecie? wykonanie tego r?cznie gwoli ka?dego urz?dzenia jest procesem czasoch?onnym . Skrypty , które napisali?my automatycznie spe?ni? nast?puj?ce czynno?ci dla ka?dego urz?dzenia : Utwórz nieznany rozk?ad o nazwie podobnej a? do rzeczywistego wydanej wersji , np. u do?u legenda - 2009.02 -core -hardy -x86 . Skopiowa? ca?ej wspólnych plików szablonów . Nale?? a? do nichnast?puj?ce : custom_os : przystosowanie ka?dego urz?dzenia przez konfigurowanie podstawowych sieci , tar?a getty na odpowiednich urz?dze? tudzie? uporz?dkowanie dostosowane a? do liczby MOTD VPS oraz hosta . install_os : instrukcje niestandardowe do zainstalowania urz?dzenia , które zasadniczo obejmuje untaring dostarczonego obrazu na VPS . setup_network : Niestandardowe zwane instrukcje w trakcie konfigurowania sieci . Poniewa? u do?u klucz Linux u?ywa resolveconf konfiguracji DNS , owo odczytuje informacje spo?ród pliku / etc / resolv.conf dom0 od chwili ( ta jest przeznaczona do u?ytku spo?ród Xen ) oraz kopiuje go do / etc / network / interfaces w Domu . debian / * : S?changelog plików , kontroli , zgod , praw autorskich , plików, instalowania oraz zasady , które s? potrzebne do utworzenia pakietów a.deb . Maj? one zmienne podstawiania (np. a? do nazwy pakietu ) , które s? zast?powane przez naszego skryptu . Skopiowa? dzie?o malarskie preinstalowanego (plik a.tar.bz2 ) . Krawiec plikach szablonów ( podczas gdy wy?ej ) . Wywo?aj dpkg -buildpackage w tym katalogu wykona? plik actual.deb . Zadzwo? reprepro ,narz?dzie do zarz?dzania u?ywamy struktury katalogów repozytorium Debiana , a?eby skre?li? stare wersje tego urz?dzenia oraz do??czy? now?. To takie proste . Je?li jeste? zaciekawiony , surowe skrypty s? a? do pobrania . B?d? odczuwa? brak dostosowania a? do konfiguracji , podczas gdy tam s? zapisane katalogi tam. Chc? r?n?? z jednym ! Je?li jeste? szcz??liwy gry spo?ród jednego urz?dzenia , wolno oczywi?cie po prostu go zaczerpn?? ze okolica internetowej oraz zainstalowa? go na komputerze ( albo zabawi? si? rozwi?zania a? do wirtualizacji , takich gdy Xen azali? VMWare ) . Jednak , je?li chcesz szybko wypróbowa? ró?ne ustawienia urz?dze? korzystaj?cych spo?ród nas wykonane ,najszybszym sposobem by?oby po?yczy? VPS . Alternatywnie , ten?e sam mo?esz zainstalowa? DTC dyskusja panelowa sterowania i dodaj nasze kana? oprogramowania Debiana do pliku / etc / apt / sources.list . Ta armatura wymaga, by zapu?ci? w pe?ni skuteczny konfiguracji Xen natomiast wymaga znacznych konfiguracji . Masz pytanie? Skontaktuj si? z nami w razie jakichkolwiek pyta? .


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind