Tworzenie stron internetowych Pi?a, to jak podali?my przed chwil? bardzo trudny i czasoch?onny proces. Od twórcy, który wykonuje tego typu zlecenie wymaga si? odpowiedniej umiej?tno?ci, oraz odpowiedniego gustu. Ale na czym to tak naprawd? polega? Zapraszamy do zobaczenia dalszej cz??ci tego wpisu w celu uzyskania bardziej szczegó?owych wiadomo?ci w tym kierunku.

Sam proces mo?na rozdzieli? na kilka wa?nych procesów. Najwa?niejszym z nich jest kontakt z klientem. Nale?y pozna? jego wymagania oraz oczekiwania od wytwarzanej przez nas dla niego samego strony internetowe Pi?a. Musimy dowiedzie? si? jak witryna www ma wygl?da? i do czego ma s?u?y?. Pozna? trzeba jej funkcjonalno?? oraz wymagania jakie ma spe?nia?. Jest to istotne zadanie, gdy? dzi?ki temu b?dziemy mogli nakre?li? jak zarys ca?ej strony internetowej.

Kolejnym etapem jest stworzenie projektu graficznego. Projekt powinien by? wykonany zgodnie z tym czego chce od nas zleceniodawca. Tak wi?c po dogadaniu wszystkich wa?nych szczegó?ów na strony www Pi?a przechodzimy do wykonania projektu graficznego. Projekt powinien by? stworzony z wykorzystaniem najnowocze?niejszych technik i trendów z zakresu grafiki dla internetu. Dlatego bardzo wa?ne jest sta?e kszta?cenie si? w tej dziedzinie.

Kolejno nale?y poci?? wykonany projekt graficzny i go zakodowa?. W tym momencie równie? musimy zastanowi? si? jakich technik programistycznych nale?y u?y? by otrzyma? dany efekt finalny. Ten etap podczas procesu, którym jest Tworzenie stron internetowych Pi?a, jest równie? bardzo wa?ny gdy? zawa?y na tym jak witryna naszego klienta b?dzie odbierana przez odwiedzaj?cych j? u?ytkowników.

Mam nadziej?, ?e ten artyku? nakre?li? wam proces jakim jest Tworzenie stron www Pi?a i za jego pomoc? poznali?cie podstawowe technologie tworzenia stron www. Zawsze gdy b?dziesz rozmy?la? si? nad tym jak podzieli? prace nad nowym zleceniem wró? do niego i przypomnij sobie to.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind