firmy otoczenia

December 30, 2013 | Leave a Comment

Ile powinno si? zakapowa? na stó? do bilarda Nie wa?ne tak jak masz lat, 7 jednakowo? 70, - bilard nie jest gwoli ?adnej specjalnej grupy wiekowej. Mo?esz zyska? bez liku przyjemno?ci z gry tudzie? bez trudu zdoby? zadowalaj?cy poziom. A przewa?nie jest tak, ?e kiedy nauczymy si? zasad gry, to staniemy si? rzeczywistymi hobbystami. Uzale?nimy si? nade wszystko od chwili ci?g?ego kszta?towania zdolno?ci natomiast osi?gania sukcesów, coraz bardziej, wi?cej, dalej. Bilard niew?tpliwie zalicza si? a? do korzystnych uzale?nie?. Uzale?nie?, które sprowokuj? bez liku dobrych a po??danych objawów w twoim dotychczasowym ?yciu. Przede wszystkim bilard jest gr? w celu osób wychowanych, gdy? wymusza bezsporne zasady oraz normy kulturalnego zachowania. Relaksuje, uspokaja, wycisza. Ale tak aby mie? sukcesy, wywodzi? rado?? natomiast prawid?owo odpoczywa? nale?yty jest dobry sprz?t. Niekoniecznie drogi, atoli dobry. Z pewno?ci? pewnego marginesu przej?? si? nie da. My?l?, i? obecnie ta kraw?d? owo wydatek poziomu minimum 5000 z?, tudzie? gdy dodamy jeszcze 1000-1500 z?otych to natychmiast mamy oprzyrz?dowanie z najwy?szej pó?ki. Przez wiele lat praktyki, w tym sporcie, co rusz od wielu osób s?ysz?, nast?puj?ce zapytanie: Ja, jestem amatorem i szukam taniego sto?u. Cz?sto wtedy doradzam: w takim razie lepiej w ogóle nie kupowa? sprz?tu, jako ?e cz?sto zdarza si? tak, i? na tanim stole nasza fascynacja t? gr? pr?dko

otoczenia

sko?czy. Dodam, i? cz?stokro? takie sformu?owanie pada ze okolica laików o tej grze. Regu?a jest prosta: nie mo?na akuratnie m?óci? na tanim stole. Profesjonalny stó? bilardowy to urz?dzenie, które powinno dokonywa? pewne wymogi, i?by dawa?o graczowi prawdziw? rado??. Markowy stó? bilardowy jest to sprz?t nader wymagaj?ce, tzn. musi stanowi? idealnie wypoziomowane, album powinna stanowi? kamienna, zrobiona z ?ci?le mówi?c zwanego ?upka. Stabilna p?yta musi by? grubo?ci co najmniej 25 milimetrów. Obelg? w celu gry w bilard jest wykorzystywanie, w zast?pstwie, p?yt wiórowych meblowych lub innych wynalazków, zni?aj?cych koszt produkcji dla spe?nienia celu, pod nazw? “niedrogi bilard”. Wszystkim wielbicielom takich sto?ów zwróc? delikatn? uwag?, i? kupuj?: taczank? do kulek, po której bile b?d? si? obija? ?ukiem na ró?ne strony, lub skaka? natomiast ?omota? spo?ród hukiem o drewniane pod?o?e. Poprawi? swoich umiej?tno?ci na tym bublu si? nie da. Nie wspominam natychmiast o naprawd? zwanych jumpach, alias skokach, które od czasu do czasu nale?y wykona?. A poniewa?, s? owo wcale silne uderzenia w bil?, w kierunku pionowo w dó?, szybko album si? podniszczy, okleina pop?ka i takowy “bilard - nie bilard” b?dzie nadawa? si? tylko na opa?. Zatem pami?tajmy, ?eby z g?ow? za? przede wszystkim na serio zastanowi? si? ponad zakupem takiego sto?u.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind