Hemoroidy

March 4, 2013 | Leave a Comment

W wspó?czesnych czasach guzki krwawnicze s? cz?stym schorzeniem. Przyczyny ich pojawienia si? mog? by? ró?ne. Na pocz?tku dobrze jest dowiedzie? si? czym tak naprawd? s? hemoroidy. To przypad?o?? dotycz?ca okolic odbytu, polegaj?ca na opuchni?ciu i rozszerzeniu ?y? w tej strefie. Ze wzgl?du na obszar pojawiania si? mamy mo?liwo?? rozdzieli? je na dwie kategorie: powierzchniowe i umiejscowione wewn?trz kana?u odbytnicy. Te drugie s? niezauwa?alne, co nie znaczy ?e pacjent nie czuje niedogodno?ci z nimi zwi?zanych. Jako skutek niewydolno?ci ?ylnej, hemoroidy mog? by? spowodowane przede wszystkim niedobrym trybem ?ycia oraz wadami dziedzicznymi. Powstawaniu ?ylaków odbytu mog? sprzyja? z?a dieta, siedz?cy styl ?ycia, cz?ste zaparcia lub rozwolnienie, niedu?e ilo?ci poch?anianych p?ynów, a ponadto ci??a i poród. Pacjenci cierpi?cy na t? przypad?o?? cz?sto wstydz? si? wspomina? o pojawiaj?cych si? symptomach. Do najbardziej rozpoznawalnych nale??: sw?dzenie i pobolewanie w pobli?u odbytu, poczucie niepe?nego wypró?nienia, ?lady krwi na papierze higienicznym i na stolcu, uczucie dyskomfortu, a w mocniej zaawansowanej chorobie te? wypadanie ?ylaków. Hemoroidy mo?na wyeliminowa?. W zale?no?ci od stadium zaawansowania zaleca si? leki farmaceutyczne u?ywane miejscowo oraz doustnie, modyfikacj? stylu ?ycia i diety, a w powa?niejszych przypadkach operacyjne usuni?cie ?ylaków. Jedno jest niepodwa?alne – guzki krwawnicze to choroba, która nie musi ogranicza? naszego ?ycia i której nie powinni?my si? wstydzi?.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind