O ile ktokolwiek jest zdania, ?e wiekowe gry w tej chwili nie przetrzyma?y próby czasu b?dzie na sto procent si? myli?. Ogromnie wiele jest wszak?e ludzi, którzy ci?gle pragn?liby od?wie?y? sobie stare produkcje. Niektóre gry wszak?e, abstrahuj?c od w?asnej wiekowo?ci w dalszym ci?gu przyklejaj? do platform wielu graczy. Przyk?adow? z tego sortu produkcji jest z pewno?ci? równie? Heroes 3, który stale i niezmiennie gromadzi wiern? rzesz? graczy, nie tylko w Polsce ale te? na ca?ym ?wiecie.

Zapewne trudno temu zawierzy?, ale liczba witryn fanowskich opiewaj?cych Heroes III w dalszym ci?gu si? powi?ksza, dzi?ki czemu trafia ona te? do ?wie?szych graczy, nie jedynie do znawców. Spo?eczno?ci komputerowców w dalszym ci?gu nagrywaj? potyczki, w których mo?na zdoby? ró?nego gatunku bonifikaty. Cz?st? bonifikat? jest szansa zdobycia, które? ze ?wie?szych gier – przyk?adowo Heroes 5. Wszystko przez to, ?e starsza ods?ona w najmniejszym stopniu nie trafi?a w upodobania fanów.

Z jakiej przyczyny Heroes V jest w takim stopniu rozpowszechnione ? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to zagadnienie. Niektórzy mówi?, ?e czyni to przemy?lany system rozgrywki. Jeszcze inni twierdz?, ?e okaza?a si? to praktycznie najbardziej doskona?a pod wieloma wzgl?dami strategia turowa. Bez znaczenia jednak na to jakie jest rozwi?zanie, powinni?my stwierdzi? ?e ta gama gier wychowa?a ogromne pokolenia fanów i wszystko mówi, ?e b?dzie robi? to w dalszym ci?gu.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind