Informatyka ?ledcza jest procesem dochodzenia urz?dze? elektronicznych czy te? komputerowych no?ników informacji w celu wykrywania natomiast analizy dost?pne , usuni?te lub “ukryte” informacje, które mog? dogadza? jak dowód w wspieraniu u?ytecznych roszcze? a obrony tak jak spo?ród kwestii prawnych , gdy owo prawdopodobnie pomocna jak dane zosta?y fuksem usuni?te lub utracone z powodu awarii sprz?tu . Jednak jest tobardzo mamu?ka technika , www ali?ci chwilowo zosta?a zmieniona ze wzgl?du na wiele osi?gni?? technologicznych , nowoczesnych narz?dzi tudzie? oprogramowania , które sprawia, i? ??znacznie ?atwiej Computer Forensics Computer Forensic Eksperci w celu znalezienia i przywróci? wi?cej danych / dane szybciej a dok?adniej . Informatyka ?ledcza ma dokona? zmiany sposób cyfrowe dowody zebrane natomiast wykorzystane w charakterze dowód przest?pstwa tudzie? to jest wykonywane w s?siedztwie u?yciu zaawansowanych technik a technologii . Komputer kryminalistycznych ekspertów u?ywa tych technik , a?eby odnale?? dowody spo?ród elektronicznym urz?dzeniem do przechowywania ewentualnego przest?pstwa . Dane mog? by? z dowolnego rodzaju urz?dze? elektronicznych , takich gdy pendrive, dyski, ta?my, palmtopów , PDA, pami?ci , e- dzienniki , ukrytych ewentualnie usuni?tych plików itp. Wi?kszo?? spo?ród nas uwa?a, ?e uniewa?nienie pliku ewentualnie historii b?dzie go skasowa? zgo?a z dysku twardego . W Realty , usuwa nic bardziej b??dnego paczka spo?ród lokalizacji , alenadal pozostaje rzeczywist? pliku na komputerze . ?atwiej jest eksplorowa? to, co zosta?o zrobione na komputerze , przecie? trudno powiedzie?, który jednak mo?liwe jest, by przeobrazi? ewentualnie anulowa? dane ca?kiem z urz?dzenia pami?ci masowej . To zale?y od chwili umiej?tno?ci komputerowych ekspertyz kryminalistycznych jest podczas gdy porz?dnie potrafi odnale?? oraz przywróci? dane bez utraty wzgl?dnie zmiany . Informatyka ?ledcza ma powszechn? uwag? w trakcie skandalu Enronu powszechnie uwa?a si? zanajwi?kszy ?ledczej sondowanie kiedy tylko . Obecnie Computer Forensics & detekcja elektroniczny staje si?standardowym elementem wszystkich rodzajów sporów , g?ównie du?ych sporach dotycz?cych spraw korporacyjnych , w których znajduj? si? du?e ilo?ci danych . ?ledczej prawdopodobnie znajdowa? si? ?ywy a? do wykrycia oszustwa , nieuprawnione korzystanie spo?ród komputera , naruszenie polityki firmy , nieodpowiednie przechowywanie rejestrów itp., na skro? monitoring e-mail, chat- historii , ta?my , plików , przegl?dania stron osób ewentualnie inne formy komunikacji elektronicznej . Bezpiecze?stwo danych jest jednym spo?ród najwi?kszych problemów,przed którymi stoi B??kitna planeta korporacyjny w tym momencie publikuj?c spó?ki INTERNET / polityki za? konsekwencje wewn?trz wykroczenie , podpisanie dokumentów przestrzegania przez pracowników . Firmy mog? stworzy? podwaliny monitorowania w?asnych systemów komputerowych , i?by cofn?? si? konsekwencji prawnych w przysz?o?ci . U?wiadomienie pracownikom , i? za?oga oprogramowania a? do monitorowania tudzie? Computer Forensics s? dost?pne móg? zapobiec pracowników spo?ród niedobrze robi . Z wykorzystaniem komputerów w ?yciu codziennym oraz rosn?cej liczby przest?pstw hi-tech , ?ledcza jestrosn?ca nisza w sektorze wsparcia sporów . W przeciwie?stwie a? do wielu miejsc pracy w sektorze technologii informatycznych , s? szanse , ?e us?ugi informatyki ?ledczej nie b?d? zlecane innym kraju ze wzgl?du na tajno?? danych biznesowych , które nie pozwoli jej jecha? po prostu zaoszcz?dzi? ile? gotówki .


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind