W jaki sposób i po co kszta?tuje si? relacje inwestorskie?
Wyszukanie stosownego inwestora dla wielu firm jest istotnym zleceniem do adaptacji, aby móc nadal rozwija? si? i uzyskiwa? wy?sze zyski. Nieodzowne jest przyci?gni?cie akcjonariuszy, a w tym mog? pomóc relacje inwestorskie. Ich historia si?ga lat trzydziestych ubieg?ego wieku, wówczas to w Stanach Zjednoczonych przed?o?ono ustaw? maj?c? na celu ochron? przed wykroczeniami w obrocie i emisji papierów warto?ciowych. Investor relations, to znaczy IR zosta?y wówczas okre?lone jako element zarz?dzania strategicznego, który obejmuje mi?dzy innymi marketing i kapita?, przestrzeganie prawa, które maj? na celu skuteczn? komunikacj? mi?dzy stronami oraz wp?ywaj? na wycen? papierów warto?ciowych. Polski rynek relacji inwestorskich jest do?? m?ody, powsta? on bowiem dopiero w 1993 roku. Skutkiem tego relacje inwestorskie s?u?? g?ównie do tego, aby akcjonariusze mogli dowiedzie? si?, z jakimi profitami b?dzie zespala?a si? dana inwestycja. IR musz? st?d znamionowa? si? miarodajno?ci?, klarowno?ci?, spójno?ci?, harmoni? z nakazami prawa, punktualno?ci?, które razem wiod? o dialogu pomi?dzy podmiotami na rynku gie?dowym. Po co nieodzowne jest kszta?towanie przez emitenta akcji relacji inwestorskich? Dla niego jest to szczególnie czysty dochód, dlatego ?e nie wy??cznie pomagaj? one w znalezieniu inwestorów, ale równie? przyczyniaj? si? do reformy wizerunku firmy oraz jej konkurencyjno?ci na rynku kapita?owym. IR mog? by? modyfikowane przez profesjonalistów, którzy w tym obszarze doradzaj? i implementuj? przyj?t? dla danej firmy strategi?. Mo?na w tym celu wykorzystywa? wielorakie narz?dzia ??czno?ci, w tym zarówno zwyk?e, jak i nowe media, dodatkowo realizowane s? konferencje, szykowane s? protokó?y analityczne. W zakresie promocyjnym relacje inwestorskie opieraj? si? na publikacji katalogów reklamowych, biuletynów, tak?e na witrynach internetowych. Podsumowuj?c, firma inwestuj?ca w IR ma wi?ksz? szans? na znalezienie zainteresowanych wspólników i tym samym efektywnie rozwija swoj? sytuacj? w bran?y.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind