Poszukujesz etatu? Pomo?e ci fachowa agencja pracy Bezrobocie wci?? idzie w gór? i dotyka coraz wi?kszej liczby osób. Du?o m?odych osób wst?pnie po studiach ma k?opoty ze znalezieniem dla siebie pracy, a bezrobocie po?ród nich wynosi nieomal?e 25%! To sytuacja niezbyt atrakcyjna, która nak?ania do poszukiwania ofert pracy na wiele sposób, doszkalania si?, zmieniania cz?sto specjalizacji b?d? emigracji za granic?, a?eby tam wyszukiwa? dla siebie posady. Tym, co mog? zrobi? najpierw osoby bezrobotne w Polsce, jest udanie si? do Urz?du Pracy. Po rejestracji mo?na zdoby? ubezpieczenie zdrowotne i w wyznaczonych wypadkach zasi?ek. Nie zawsze jednak urz?d jest w stanie przedstawi? osobom bezrobotnym atrakcyjne oferty pracy, ponadto obecnie trudno jest dosta? si? na przeró?ne szkolenia i z otrzymaniem dofinansowania na doszkalanie si? samodzielnie te? nie jest ?atwo. Dlatego w takich przypadkach mo?e wspomóc zewn?trzna po?rednik pracy. Takie agencje pracy funkcjonuj? w wi?kszo?ci du?ych polskich miast. Zajmuj? si? one w szczególno?ci po?redniczeniem pomi?dzy pracodawcami i osobami poszukuj?cymi zatrudnienia. Z tego powodu mog? one odszuka? zatrudnienie dla osoby bezrobotnej posiadaj?cej przeró?ne zdolno?ci, mog? zaj?? si? rekrutacj? na zlecenie przedsi?biorców, a?eby móc zapewni? obu stronom zadowolenie. Agencje pracy oferuj? zarówno prac? na sta?e, jak i prace dora?ne lub te? jednodniowe. Nale?y jednak?e pami?ta? o tym, ?e podpisuje si? umow? nie z pracodawc?, ale z agencj?, która za swoje us?ugi otrzymuje uposa?enie. Niemniej jednak czasami jest to jedyne rozstrzygni?cie, aby uzyska? w ogóle jak?? prac?, kiedy rynek pracy jest w takiej jak obecnie sytuacji. Atutem jest to, ?e agencje pracy posiadaj? w?asne bazy pracowników i pracodawców, wobec tego nawet je?li za pierwszym razem nie uda odszuka? si? w?a?ciwego zatrudnienia, gdy pojawi si? jaka? atrakcyjna oferta, wtedy pracownicy agencji skontaktuj? si? z bezrobotnym. Zatem gdy szuka si? dla siebie czynnie zatrudnienia, wskazane jest te? skorzysta? z ofert agencji pracy. Ju? teraz w Internecie mo?na b?yskawicznie znale?? oferty zatrudnienia w nich i zaznajomi? si? z nimi bli?ej.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind