ko?a transportowe

December 31, 2013 | Leave a Comment

Wieszak wyprostowany to gor?ca propozycja nowo otwartego sklepu internetowego z zaopatrzeniem wn?trz. W ka?dym domu znajduje si? przestrze? gdzie mo?na po?o?y? p?aszcz w zimie lub kapelusz w lecie. Firma produkuj?ca wieszaki stoj?ce zdecydowa?a przekszta?ci? ich form? i tchn?? w ów u?ytkowy przedmiot wi?cej dynamiki. Stopniowo odchodzi si? od wieszaków stoj?cych na przedmiot tych wisz?cych. Tej tendencji nie mog? obj?? nie ale wr?cz wytwórcy, jednakowo? tudzie? projektanci. Zaplanowano, ergo o?ywi? wygl?d tego mebla. Nade wszystko ksylem a metal zast?piono ogromnie trwa?ym plastikiem. Za?o?ono równie?, ?e kolorystyka ma bazowa? na trzech kolorach: czerwieni, ?ó?ci a zieleni. Forma ma przybra? kreacja rze?by. Nietypowe kszta?ty, zastanawiaj?ce wzorce za? cyrkonie owo suma ma wyró?nia? now? lini? wieszaków. Flagowym artyku?em zosta? dyletancki wieszak w kszta?cie palmy zdobiony ró?owymi kamieniami oraz sztucznym futrem. To ?mia?e federacja ma nak?oni? wszystkich tych, którzy marz? o udekorowaniu swoich korytarzy, do ociupinki wariactwa i odej?cia odk?d pospolitych rozwi?za?. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e ta próba o?ywienia sfer naszych mieszka? jest wersj? dla przebojowych a m?odych ludzi. Najbardziej te wieszaki wpasowuj? si? a? do domów, w których pokój do przechowywania garderoby nie zosta? potraktowany po macoszemu. Jedno spo?ród bran?owych pism og?osi?o ten stojak prosty zmian? w pojmowaniu koloru i zabaw? w aran?owanie. Naczelny magazynu zaleca, i?by tego typu wieszaki zago?ci?y w sferze spo?ecznej. Fajnie by?oby gdyby?my takie kszta?ty zobaczyli we wszelkiego gatunku poczekalniach. Taki stojak potrafi zbudowa? odk?d nowa powierzchnia oraz nade wszystko ?ci?ga spojrzenia. Mo?e sprawi?, i? smutne antura? zacznie ?y?. Kolejnym plusem jest wysoka chocia? materia?ów oraz ich trwa?o??. Projektanci potwierdzaj?, i? celem stworzenia takiej innowacyjnej linii by?o odnowienie ubraniom miejsca, gdzie bez obawy o wygniecenie mo?na by?oby je pozostawia?. Na razie portfolio zosta?a przyj?ta niezwykle ciep?o, do normalnej produkcji wieszaki stoj?ce wejd? dopiero jesieni? tego roku. Do tego czasu mo?na uk?ada? na nie zamówienia na stronie internetowej. Zalet? tej przedsprzeda?y jest opcja samodzielnego doboru palety barw natomiast dodatków a? do okre?lonych modeli. Ceny s? atrakcyjne, gdy? u?yte surowce s? w du?ej cz??ci z recyklingu. Pomys?, ?eby meble wcze?niejszy ekologiczne od momentu pocz?tku przy?wieca? producentowi. Bez w?tpienia dla wieszaków stoj?cych zaczyna si? nowa era. Nie obawiajmy si? w taki tylko sposób podkre?la? naszego stylu. Pami?tajmy, ?e z?y duch tkwi stale w szczegó?ach:

transportowe kolo

Comments

Name

Email

Website

Speak your mind