magnetyczne pasek

December 31, 2013 | Leave a Comment

W ka?dym mieszkaniu wentylator! Niemal ka?dego roku do?wiadczamy alarmuj?cego przyrostu temperatur w sezonie letnim. Mimo, ?e zamieszkujemy królestwo w klimacie umiarkowanym, nie chroni nas owo nim fal? upa?ów z jakimi mamy a? do czynienia w Polsce. Co dalszy rezydent cieszy si? na przedsi?wzi?cie o tym, ?e lato b?dzie pogodne i upalne. Niestety w naszej szeroko?ci geograficznej takie zjawiska s? frapuj?ce. ?wiadcz? albowiem o tym, ?e mamy a? do czynienia spo?ród narastaj?cym problemem globalnego ocieplenia klimatu. Z?e zarz?dzanie gospodark? krajow? tudzie? ?wiatow? doprowadzi?o nas do tego, ?e na ca?ym terenie Starego Kontynentu odnotowujemy z ka?dym rokiem przebieg ?rednich temperatur. Zmiany w ekosystemie s? ewidentne. To, co w przesz?o?ci mieni?o si? odchyleniem obecnie staje si? codzienno?ci?. Jeszcze 10 lat temu zak?adanie nawiewu w domach by?o uznawane w ci?gu zbyteczn? operacj?. Dzi? w ka?dym niemal?e domostwie czy biurowcu zlokalizujemy dmuchawa azali cho?by substytut sieci nawiewu. Dorzu?my, i? nie s? one w??czane okazjonalnie ale wr?cz pracuj? kiedy niekiedy na okr?g?o. Temperatura trzydzie?ci stopni uznawana kiedy? w ?rodku relatywnie wysok?, jak na nasze po?o?enie, dzie? dzisiejszy w granicach po?udniowych naszego pa?stwa jest norm?, zw?aszcza w miesi?cach tj. lipiec jednakowo? sierpie?. Ale wynikiem globalnego ocieplenia s? tak?e gwa?towne zjawiska pogodowe takie gdy gradobicie, oberwanie chmury, tr?by powietrzne, susze. Tak, wi?c kiedy kupujemy nast?pny dmuchawa zastanówmy si?, co mo?emy pocz??, ?eby przeciwdzia?a? ociepleniu. Trzeba pocz?? od siebie. Wystarczy oszcz?dza? energi?. Postara? si? sortowa? ?mieci. M?drze korzysta? spo?ród wody. Wykorzystywa? baterie s?oneczne. Przesi??? si? z samochodu na rower. Te proste procedury, sumiennie wt?aczanie w bytowanie codzienne, mog? spowodowa?, i? b?dziemy cieszy? si? prawdziwym latem. To nasze rozpasanie konsumpcyjne sprowadzi?o na nasze barki przeciwno?? efektu cieplarnianego. Mamy obowi?zek odk?d nowa nauczy? si? post?powa? z natur?. Moda bycia Eko nie ko?czy si? na u?ywaniu artyku?ów sprzedawanych u do?u tym sloganem. Jest owo sztuka bycia odpowiedzialnym za ?rodowisko naturalne, w którym si? istnieje. Czasami wydaje nam si?, ?e Lechistan jest ma?ym pa?stwem, dok?d nie ma no du?ego przemys?u. Nie mamy innego wyj?cia jak zostawi? umys? lokalne na materia globalnego, albowiem to, i? cierpimy przez nowoczesno?? temperatur nie jest powi?zane lecz spo?ród naszym przemys?em, ali?ci przede wszystkim z produkcj? naszych s?siadów. Dlatego rzeczywi?cie istotne jest wspó?dzia?anie na szczeblu mi?dzynarodowym i nad podzia?ami. Sprawy dotycz?ce przysz?o?ci powinny dla nas by? priorytetem. Zatroszczmy si? o nasz? planet? tudzie? przeka?my j? nast?pnym generacjom spo?ród prze?wiadczeniem, ?e zrobili?my ca?o?? w celu jej dalszego spokojnego rozwoju:

magnetyczne


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind