meblami biurowymi

December 31, 2013 | Leave a Comment

Astronomiczny wózek in?ynierów z politechniki. Nasi studenci specjalizuj?cy si? w dziedzinie kosmonautyki natomiast robotyki obchodz? nast?puj?cy du?y sukces. Zespo?owi studentów ze stolicy uda?o si? zaprojektowa? pojazd kosmiczny, kto ma przebada? powierzchni? Marsa pod wobec zdolno?ci przystosowawczych w celu przysz?ej bazy naukowej. Supernowoczesny wózek nafaszerowany jest technik? najlepszej próby. Jego celem jest odnalezienie mo?liwie najbezpieczniejszego miejsca na czerwonej planecie, gdzie mog?aby powsta? sta?a baza kosmiczna. Wózek b?dzie porusza? si? po powierzchni tudzie? poszukiwa? area?u, dok?d parametry temperatury, wilgotno?ci oraz doj?cia do teoretycznego uj?cia wody by?yby satysfakcjonuj?ce za? móg?by stan?? w ow? stron? medium badawczy. Pojazd ten b?dzie sterowany spo?ród Ziemi, natomiast dane b?dzie analizowa? na miejscu za? wed?ug odczytanych parametrów b?dzie wyznacza? sobie kurs. Najistotniejsze przy jego wykonaniu dotychczasowy próby wytrzyma?o?ciowe. Wózek jest bardzo lekki, to? no zabezpieczony, i? niejako nie a? do zdarcia. Jest uodporniony na wszelkie pogodowe natomiast hydrologiczne aspekty ?rodowiskowe, które pojawiaj? si? na Marsie. Samo poszukiwanie

meblami

tworzyw, spo?ród których zosta? zrobiony trwa?o 3 lata. Niezliczone testy i kontrole mia?y unaoczni? wszelkie defekty. Osobna kapela zajmowa?a si? aparatur? urz?dzenia. Rozwi?zania zastosowane w tej konstrukcji s? potrzebne lecz wci?? na nowej planecie. Jest owo na przyk?ad autoregulacja grawitacyjna, która w stosownym momencie ma doci??y? wózek. Spora cz??? technologii jest opatentowana natomiast tajna. Wiadomo przeciwnie tyle, i? wolno j? odtajni? wówczas w momencie rozpocz?cia prac na Marsie. Polscy in?ynierowie najprawdopodobniej b?d? tak?e obs?ugiwa? ten pojazd w trakcie jego misji. Jak podkre?la koordynator przedsi?wzi?cia, z powodu po?wi?ceniu i ogromnej pracy studentów natomiast doktorów ów ekstrawagancki wózek móg? zaistnie?. Pocz?tki wcze?niejszy niezmiernie ci??kie, jako ?e brakowa?o odpowiednich funduszy. Na szcz??cie znale?li si? prywatni inwestorzy, którzy w sporej mierze przyczynili si? a? do powodzenia budowy pojazdu. Naukowcy ubolewaj? tylko, ?e pa?stwo nie dysponuje funduszami na tego typu przedsi?wzi?cia. Dzi?ki takim wyczynom jeste?my co chwila z wi?kszym nat??eniem znani natomiast uznani poza naszym krajem. Nasza wiedza techniczna w jak nie ust?puje tej ameryka?skiej. Tylko blisko ?ci?le mówi?c olbrzymiej pasji a wiedzy mo?liwe by?o zbudowanie tej maszyny. Co ciekawe zamys? jej stworzenia podsun??a studentom nie agencja kosmiczna, ale wspólna duch kolonizacji Marsa. Studenci sporz?dzili teoretyczny szkic podboju czerwonej planety i uznali, ?e pierwszym aktem a? do ujarzmienia tej przestrzeni jest wzniesienie bazy w optymalnym miejscu. Wyniki naszych in?ynierów budz? wielkie zainteresowanie za? nabo?e?stwo po?ród innych grup naukowych. Dodatkowo takie sukcesy otwieraj? im drzwi do mi?dzynarodowej kariery.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind