mechaniczna

November 29, 2013 | Leave a Comment

Jak porz?dnie spa?. Alkowa zgodna spo?ród zaleceniami i zasadami sztuki Feng Shui owo taka alkowa, która s?u?y prawid?owemu transferowi psychicznej oraz cielesnej energii. Alkowa urz?dzona wed?ug norm Feng Shui, to taka sypialnia która Ci? wabi do ?rodka, n?ci, pobudza Twoje zmys?y oraz symultanicznie rozlu?nia. O regu?ach Feng Shui mo?emy dowiedzie? si? spo?ród licznych publikacji, czasopism oraz tysi?cy ró?norodnych stron w Internecie. Starczy wpisa? w wyszukiwark? has?o www kurs feng shui” ewentualnie podobne. Jest to niezmiernie obszerny my?l zatem w tym materiale zwrócimy uwag? tylko na elementarne zasady Feng Shui dotycz?ce doskona?ego funkcjonowania naszej alkowy. Pozb?d? si? z alkowy telewizora, komputera tudzie? wszystkich sprz?tów elektronicznych. Prawid?owy transfer energii jest zak?ócany dzi?ki wszystkie przedmioty elektroniczne. Dbaj o cyrkulacj? czystego oraz ?wie?ego powietrza w swojej sypialni. Przenigdy nie b?dziesz czu? si? w pe?ni wyspany oraz wypocz?ty sypiaj?c w pomieszczeniu z nie?wie?ym, dusznym powietrzem, pe?nym zanieczyszcze?. Je?li na zewn?trz jest nadto zimno, aby kima? obok otwartym oknie, przedtem pój?ciem do ?ó?ka wywietrz akuratnie pokój. Proporcjonalne o?wietlenie jest niezmiernie wa?ne www Dobór o?wietlenia wg Feng Shui nie s?u?y poprawieniu widzialno?ci wszelako jest podyktowany poprawieniem naszego zdrowia fizycznego a duchowego. W alkowie - miejscu przeznaczonym a? do odpoczynku oraz relaksu, ?wiat?o powinno by? ?agodne. Blask ?wiec jest najw?a?ciwszym o?wietleniem sypialni kompatybilnej z zaleceniami sztuki Feng Shui. Zapami?ta? trzeba tylko, aby ?wiece wcze?niejszy wolne od czasu toksyn. Blask ?wiec dzia?a koj?co, gasi negatywne emocje za? oddala nap?yw my?li. Alkowa musi by? utrzymana w kolorach skóry ludzkiej - bia?y, brzoskwiniowy, ?ososiowy, p?owy i diablik br?z. Odcienie te winny egzystowa? subtelne natomiast wyciszone. Kolor dodatków zale?y od momentu naszych upodoba? aczkolwiek powinien istnie? równie? starannie przemy?lany. W sypialni powinny odnajdowa? si? tylko takie obrazy i zdj?cia, na których przebieg zdarze? si? co? pozytywnego - byt co chcieliby?my, aby przydarzy?o si? nam w ?yciu. Stosowne pos?anie natomiast jego u?o?enie click spo?ród najistotniejszych elementów prawid?owej aran?acji wn?trza sypialni. Konstrukcja ?ó?ka oraz materac powinny istnie? wykonane spo?ród prostych surowców. Je?li pos?anie dzielimy spo?ród partnerem nale?y zadba?, by posiada?o ono jaki? du?y materac. Miejsce do spania powinno istnie? postawione w taki sposób, aby zapewni? nam swobodne dojazd do niego spo?ród trzech stron. ?ó?ko nie powinno stercze? na przeciw drzwi wej?ciowych. Pod pos?aniem nie nale?y ?apa? ?adnych obiektów za wyj?tkiem po?cieli. Z sypialni powinno si? usun?? wszystkie zwierciad?a. Je?eli wprawdzie wzd?u? komplet chcemy posiada? zwierciad?a w alkowie powinni?my je zas?ania? na Chronos odpoczynku.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind