pakowania

December 31, 2013 | Leave a Comment

Czy du?e szafy s? jeszcze modne. Mebluj?c mieszkanie namy?lamy si? jakie szafy dobra? do naszych wn?trz. Cz?sto sugerujemy si? panuj?ca tendencj? albo bazujemy na w?asnym gu?cie. Godnym polecenia pomys?em na zagospodarowanie przestrzeni s? szafy w stylu renesansowym, przecie? w wykonaniu nowoczesnym. Jedn? spo?ród propozycji by? mo?e egzystowa? tzw. szafa, która swoj? nazw? zawdzi?cza nadmorskim cie?l?. Mowa tu o szafie spo?ród Gda?ska. Szafa gda?ska to oferta zw?aszcza ukierunkowana na klientów, którzy s? koneserami du?ych, imponuj?cych i ci??kich sprz?tów. Ta nietuzinkowa szafa z ca?? pewno?ci? zrobi osza?amiaj?ce intuicja na niejednej osobie, cho?by ze wzgl?du na jej unikalne, r?czne zdobienia na ca?ej nawierzchni

urzadzenia

Zastanawiaj?ce w tym przypadku s? du?e kolumny oraz wyrze?bione stworzenia podtrzymuj?ce koron? szafy, na której zawieszony jest majestatyczny herb rodziny. Szafy te nawi?zuj? swoim jedynym w swoim rodzaju stylem a? do mebli gda?skich mistrzów spo?ród XVII oraz XVIII stulecia. Wykorzystane w tych szafach motywy ro?linne, rze?bione anio?ki, spiralne kolumny, na których znajduj? si? piedesta?y z masek s? dowodem na to, z jak? pieczo?owito?ci? a dok?adno?cia szafy te zosta?y wykonane. Ka?dy szczegó? tej szafy jest wymuskany, ka?da rze?ba perfekcyjnie dopasowana, co robi t? szaf? prawdziwym majstersztykiem. Idealnie nadaje si? p?e? pi?kna a? do naszych apartamentów, muzeów, urz?dów, ekspozycji, bazylik i innych miejsc, w których pi?kna odmiana oraz równowaga s? mile widziane. Na spodzie kondygnacji szafy s? kolumny, które kieruj? si? do rze?b spo?ród komorami. Osobne, ruchome cz??ci mebla ??cz? si? na ko?ki- ustalaj?ce tudzie? ??cz?ce. To solidna szafa o bardzo dobrej natomiast sta?ej strukturze, tedy ?wietnie spe?ni dama ?yczenia wymagaj?cych odbiorców. To tylko ten mebel jest niebanalny oraz nieoczywisty, góruj?cy powy?ej innymi, z tej przyczyny jest jego osoba dedykowany do osób ceni?cych sobie dobry smak, wysok? jako??, nadzwyczajno?? produktu a artyzm. W tym przypadku wszelkie ornamenty zrobione r?cznie s? potwierdzeniem na to, ?e tradycyjne techniki prac ci?gle s? nagradzane uwag? a sympati? do takich mebli. Model ten by? mo?e egzystowa? przez nas wykorzystywany w pracy, tudzie? tak?e by? mo?e stanowi? on kolejnym eksponatem w naszej osobistej kolekcji, do której jest dozwolone dobiera? kolejne umeblowanie wzbogacaj?c zbiór o wyj?tkowe formy i skrz?tnie dobrane cz??ci.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind