Sponsorem artyku?u jest

Pergola jestwdzi?czne dodatkiem a? do domu , to tworzy pozornie przestrzeni ?yciowej w celu zwi?kszenia korzystania z nieruchomo?ci. Pergola owo notorycznie konstrukcje wolnostoj?ce obs?ugiwane przez wiedza , które s? po??czone przy u?yciu belki tudzie? z kolei z krokwiami , by umo?liwi? miejsce zacienione . Budowanie Pergola do??czony a? do domu nie jest zanadto trudne , owo podej?cie eliminuje nast?pstwo stanowisk , tymczasem czyli techniki konstrukcyjne s? takie same jak w celu wolnostoj?cych pergoli . Zacznij od czasu uzyskania nale?yty zestaw planów i ewaluacja spo?ród administratorem przepisów budowlanych w swojej miejscowo?ci. Pierwszym krokiem w budowie jest dok?adne rozmieszczenie stanowisk; pergole d?u?sze ani?eli 8 stóp mo?e wymaga? dodatkowego wsparcia . Skrót do dok?adnego rozmieszczenia wymaga zastosowania ramy zbudowane z 2×10 desek ; sprawdzenia prostopad?o?ci ramki z wykorzystaniem eksperyment przek?tnych spo?ród jednego rogu do drugiego , je?li pomiary s? takie same ,rama jest do kwadratu a prawdziwe. Umie?? ram? przed za?o?eniem zlokalizowa? otwory postu , a?eby odpowiednie znaki , w których zostan? wykopane dziury , anulowa? ramk? oraz kopa? dziury postu . Wymagania dotycz?ce kodów s? ró?ne, mimo to zazwyczaj otwory powinny by?nieco g??biej ani?eli kabel zamarzania . U?y? mechanicznego ?limaka wzgl?dnie kopark? do?kowe postu , by Pa?stwa dziur? . . . . Liniadna otworu spo?ród mniej wi?cej 4 ” ?wiru Zanurzy? basta stanowisk w smole dachowej w charakterze ?rodek konserwuj?cy ?rodek Wymie? rama Ustaw posty pionowo , wypada gruntownie stwierdzi? , i? s? one pion ; szale? w ?rodku ramy , gdy .granica znacznik , a?eby umo?liwi? w?a?ciwe kondycja podtrzymywa? posty spo?ród materia?u 2 ” x4 ” , mieszanki betonowej zgodnie spo?ród zaleceniami tudzie? zla? go do otworu ; sto?ka betonu powy?ej poziomu gruntu w celu zwi?kszenia odp?ywu wody . Przywi?zuj? odpowiedniej wielko?ci , w wi?kszo?ci wypadków 2×10 , deska ksi?gi g?ównej z boku domu . Opó?nienie powinno istnie? przykr?cone a? do pionowych cz?onków kadrowanie domu , by? mo?e to potrzebowa? usuni?cia bocznicy oraz powinny by? planowane z wyprzedzeniem . Dno pok?adzie ksi?gi powinien znajdowa? si? nale?yty z wysoko?ci? belek , które zostan? do??czone a? do wiadomo?ci . Pami?taj migota? tudzie? uszczelni? p?ytk? ksi?gi g?ównej nale?ycie . Wi?zki , które ??cz? te posty prowadzony bok w bok do siebie spo?ród boku domu . Dwie belki, zazwyczaj 2×16 s? przymocowane a? do górnej cz??ci s?upków , po jednym z ka?dej strony , co stanowi gatunek kanapki , belki jestchleb . Powinny by? one przymocowane odpowiednio wielko?ci , odpornych na predyspozycja atmosferyczne ?ruby przewozu ewentualnie wkr?tów . Krokwie si? do p?yty ksi?gi na jednym ko?cu a odpoczywa? na wierzchu belek na drugim ko?cu. Na krokwiach s? zamocowane a? do p?yty ksi?gi g?ównej w ?rodku pomoc? wieszaków legara ; . S? zwykle rozmieszczone 16 ” pozadrugi koniec jest stabilizowana na wierzchu belek u?yciem elementu powszechnie zwanyuchwyt kojarzy? huraganów , które jest przykr?cone do belek i ma ko?nierze , po?rodku którymikrokwi siedzi ; . krokwie mocowane do wsporników Dodatkowe krokwie mo?na dodano szczycie pierwszego poziomu zapewnienia wi?kszego odcienia. 6 ” x6 ” postów zapewni? najlepsz? obs?ug? , lecz nie umniejsza wdzi?ku aparycja . Cedr jestpopularnym wyborem w celu materia?u , jednak traktowane presja tarcicy jest notorycznie u?ywany do postów . Ozdobne wyci?cia naj?atwiej poci?? na belki natomiast krokwie na ziemi . Mo?esz u?y? posty , które s?nieco d?u?sze ani?eli wymagane odt?d przycinamy je do odpowiedniej wysoko?ci poutwardzeniu betonu , ?eby upewni? si? , i? s? równe. Budowanie Pergola do??czony do domu wymaga dobrego planowania oraz realizowania , jednakowo? ostra laska rozkosz , komfort a warto?ci . B?dzie owo zazwyczaj wymaga?o kilku dni cierpliwie wykonanej pracy .


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind