Piwo jest nieznany trunek zdrowia? Upijania si? na bok, w moderacji piwa no ma znaczenie zdrowe. Badania przedstawione poni?ej ilustruj? szkolenia obs?uga klienta
co niemiara korzy?ci spo?ród konsumentami piwa. Warzone piwo jest nawet lepiej ani?eli piwo handlowej, albowiem nie ma sztucznych barwników, dodatków, konserwantów oraz aromatów. korzy?ci Oto na to samo kilka sposobów, które warzone boski napój jest dobre w celu Ciebie: -The University of Texas Southwestern Medical Center odkry? (w maju 1999), i? umiarkowane picie piwa zmniejsza szanse na uzyskanie choroby niedokrwiennej serca o ponad 30%. Imponuj?ce! - “New England Journal of Medicine” stwierdzono (w listopadzie 1999), i? umiarkowane piwosze zmniejsza? si? szanse udarze o 20%. -The TNO Nutrition and Food Research Institute odkryli, i? homebrewed piwo zawiera witamin? B6, która zapobiega gromadzeniu si? homocysteiny aminokwasu (podobno powodowa? choroby serca oraz naczy?). Piwo poprawia absorpcja witaminy B6 w osoczu krwi o 30%. -Home Warzone browarek jest specyfik stres. Spróbuj osch?y eksperyment, je?eli masz jakiekolwiek w?tpliwo?ci. Nawet proces produkcji piwa jest relaks. -Studies Wykaza?y, ?e ewolucja piwa dobrego cholesterolu a zmniejsza produkcj? skrzepów krwi. Warzone boski napój nie zawiera z?ego cholesterolu natomiast t?uszczu. -Drinking Domu warzone piwko pomoce krwi statek dylatacje, snu natomiast u?atwia oddawanie moczu u osób w podesz?ym wieku. oprzyrz?dowanie Je?li powy?sze informacje nie zaostrzy?o apetyt, niech niedaleko pomy?le? stereotypowy Mit: i? jest zanadto drogie, ?eby urz?dza? w?asne piwo. Nie ma mowy! Zapomnij o tych ogromnych drogich kadzie, i? nie masz w?tpliwo?ci, widzia?em. W zasadzie trzeba ale wr?cz 2 sztuk sprz?tu: zbity fermentora (do przechowywania piwa w procesie fermentacji) tudzie? areometr (dok?adnie wiedzie?, podczas gdy zako?czeniu fermentacji piwo). To ca?okszta?t a? do wyposa?enia. Ostatnia sprawa, wypada zu?yciu sk?adników: puszk? mieszaniny s?odu a chmielu, a niektóre dro?d?e piwowarskie. Mo?esz przesia? spo?ród wielu podstawowych smaków natomiast stylów, tak?e jest dozwolone dobra? w?asne browarów spo?ród wielu dodatkowych sk?adników do w?asnych sekretnych receptur. To nader proste a? do warzenia w?asnego piwa w domu. Umie?? zbiornik z mieszanki s?odu a? do kadzi fermentacyjnej, do?o?y? wody, na?o?y? dro?d?e tudzie? uszczelni?. Kilka dni w dalszym ci?gu u?y? areometru zna? dok?adnie, jak jest gotowy tudzie? gotowe a? do picia. Umie?ci? go a? do butelek tudzie? przyrz?dza? si? a? do znajomych do dziwienia si? nowej umiej?tno?ci. To proste, ?eby nawi?za? korzysta? z zestawów do warzenia piwa w domu ?atwo dost?pne w Internecie. I to jest tanie - piwko kosztuje przeciwnie w przybli?eniu 5 dolarów za galon! Wnioski Teraz masz coraz wi?cej powodów, by nawi?za? organizowa? w?asne pyszne boski napój w domu. To jest lepsze oraz ta?sze ni? przechowywania zakupionych piwa, warto?? owo lepiej dla Ciebie. Wi?c mo?na pi? (odpowiedzialny) bez winy.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind