kurs fotografii w poznaniu

Produkcji wspomaganej komputerowo (CAM ) jest procesem automatyzacji oprogramowania , które bez ogródek konwertuje kontur produktu lub obiektu w postaci kodu , z racji dlaczego maszyny a? do produkcji wyrobu . CAM jest u?ywane w ró?nych urz?dze? takich jak tokarki tudzie? frezarki do celów wytwarzania produktów . CAM pozwala instrukcje pracy a? do bezpo?redniej komunikacji z maszynami produkcyjnymi . Na pocz?tku 1950 ,technologia ewoluowa?a od chwili Computer Numerical Control ( CNC) , która wykonuje asortyment zakodowanych instrukcji w dziurkowanej ta?my papierowej . CAM sterowany platforma komputerowy przypuszczalnie monitorowa? zupe?ny przebieg wykonywany dzi?ki zrobotyzowane frezarki, tokarki, zgrzewania tudzie? innych ró?nych narz?dzi . Porusza si? artyku? do ró?nych urz?dze? w systemie umo?liwiaj?c everyman kolejno?? by? uko?czony si? w toku procesu wytwarzania. CAM pozwalaj? na w znacznym stopniu ?atwiejsze, szybsze przeprogramowanie komputera natomiast szybsze wdra?anie zmian konstrukcyjnych . CAM , jaki integruje system CAD , zarz?dza zadania obejmuj?ce planowanie tudzie? zamawianie, wymian? narz?dzi . Ten odmiana mechanizmu integracji zapewnia szybsze oraz w wy?szym stopniu wydajne procesy produkcyjne . Kluczowe obszary , które s? zarz?dzane przez architektura CAM s? motoryzacyjnego, lotniczego za? meblarskiej . CAM jest wybitnie drogie, jakca?y platforma wynosi wi?cej ni? 18.000 dolarów wespó? z oprogramowaniem . ?rodowisko 3D jest najlepiej nadaje si? a? do pracy i integracji spo?ród systemem CAM z systemem CAD. W procesie wytwarzania CNCCAM s?u?y a? do uproszczenia obróbki za? procesy projektowania . Systemy te s? g?ównie u?ywane w g?ównych dziedzinach , takich jak in?ynieria tudzie? elektronicznego projektowania automatyki mechanicznej . Ró?ne mechanizmy produkcyjne , które s? obs?ugiwane w systemie w trakcie wytwarzania produktów s? Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie (CIM ) , Zintegrowany produkcji wspomaganej komputerowo ( ICAM ) , Elastyczne Manufacturing System (FMS ) , bezpo?rednie sterowanie numeryczne ( DNC ) i Process Manufacturing Management ( MPM ) . CAM kontroluje ró?ne czynniki , które wymagaj? weryfikacji danych podczas produkcji , spanelizowaniu model , ?eby przystosowa? w surowcu za? edycj? a dodawanie informacji produkcyjnych .


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind