Prosty cicerone

September 29, 2014 | Leave a Comment

Prosty pilot po Obowi?zkowe podstawowe ?wiczenia (CBT) ankieta w Wielkiej Brytanii Uzyskanie licencji je?dzi? skuter 50cc wzgl?dnie motorower w Wielkiej Brytanii t?umacz angielskiego przypuszczalnie si? sypa? co niemiara k?opotów w tych dniach, natomiast pierwsz? rzecz?, któr? wypada wywi?za? si? jest twój testu CBT, które jest dozwolone dowiedzie? si? ??cznie o tym w artykule informacyjnym umie?cili?my razem. Ludzie, którzy s? raz za razem now? licencj? na motor 50cc na drogach publicznych b?d? musia?y uko?czy? Obowi?zkowe Basic Training (CBT) natomiast jest owo tak?e wymóg, przed przejdziemy do podejmowania w?asny ca?y ankieta motocykla wypada wybra?. Trzeba i tymczasowe prawo jazdy nim rozpocz?ciem CBT tudzie? owo musi istnie? przedstawione zanim treningu. Twój testu CBT b?dzie brzmie? pi?tka ró?nych cz??ci: 1. Wprowadzenie 2. Szkolenie off-road Jazda 3. Off-road 4. On-road szkolenia 5. Na drogach jazdy Musisz doprowadzi? do ko?ca szereg jeste? na, zanim b?dzie jest dozwolone pokona? do nast?pnej oraz musisz uko?czy? podstawowe badania wzroku, poprzednio jeszcze rozpocznie. Co wypada zrobi?, owo przeczyta? zwyk?e tablice rejestracyjne spo?ród odleg?o?ci 20 metrów od chwili hotelu-s? dozwolone okulary, gdyby potrzebujesz si? jedna, a je?liby nie przypadkiem tego zrobi?, i? nie b?dzie móg? zrealizowa? ankieta w ogóle. To wr?cz przeciwnie punkt programu testu nie wolno powtórnie wywia? na dzie?. Twój hosanna jest oparte za? wprowadza klasie bezpiecze?stwa drogowego oraz podstawowych, jak trzeba dzia?a? na drogach. Pozosta?e czwórka cz??ci CBT oparte s? praktyczne natomiast wolno sprawi? je na motorowery 50cc natomiast 125cc skutery, ?e ?rodowisko szkoleniowy przewiduje mo?esz natomiast chcesz posiada? manualny czy te? automatyczny. Je?li jeste? w?a?cicielem w?asnego motocykl tudzie? jeste? w wieku prawnej do jazdy, wolno wnie??, i? a? do treningu, jednakowo? pami?taj, je?eli masz na dole 17 lat mo?na tylko jecha? skuter 50cc. Off road obejmuje trening wtajemniczenie a? do g?ównych cz??ciach roweru, tudzie? kiedy ogó? dzia?a, a gdyby u?ywasz recepta przek?adnie a sprz?g?o s? wprowadzane. B?dziesz wówczas pocz?? chodzi? z rowerem, natomiast w nast?pnej kolejno?ci b?dziesz na ostatek wyszkoli? si? poprzednio je?dzi?. Ten zasi?g drogocenny wyobcowany spo?ród CBT obejmuje kierowanie pojazdu blisko ró?nych pr?dko?ciach, tudzie? nast?pny przenosi si? do, podczas gdy si? ocali? na skrzy?owaniach i podczas gdy pu?ci? w ruch a obejmuje tak?e zatrzymywania a uruchamiania, i oraz podczas gdy sprawi? awaryjne zatrzymanie. Je?li przejdzie wszystkie inne sekcje b?dziesz posiada? na prawdziwej drodze w ci?gu dnia, a b?dziesz proszek s?uchawki radiowe wi?c prowadz?cy by? mo?e mówi? a? do ciebie. Spokój jest kluczem, podczas gdy na najwa?niejszy niepowodzenie na drodze na motorze 125cc by? mo?e istnie? nieco trudne tudzie? tych obowi?zkowych dwóch godzin w drodze po swoje podstawowe ?wiczenia pomo?e Ci musztrowa? swoje ruchy spo?ród off odcinków dróg na szkolenia. Kiedy zdasz CBT, otrzymasz pismo DL196, który jest wa?ny za po?rednictwem dwaj lata. Oznacza to, ?e jest dozwolone podró?owa? na drodze, w charakterze ucznia tudzie? pozwala skonfiskowa? pe?ne motor test praktyczny za? teoretyczny, jak chcesz.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind