Slacklining – akrobacje na specjalnych ta?mach
Balansowanie na linach kojarzy si? szczególnie z akrobacjami cyrkowymi, które prawdopodobnie ka?dy z nas mia? niegdy? okazj? podziwia?. To niemniej jednak nie wy??cznie domena cyrkowców, jednak?e tak?e ka?dy z nas mo?e spróbowa? tego typu akrobacji, korzystaj?c ze lu?nych ta?m okre?lanych slackline. Slacklining, od angielskiego slackline, to znaczy lu?na, nienapi?ta lina, jest sportem ekstremalnym, który polega na chodzeniu oraz wykonywaniu wielorakich trików na ta?mach rozpi?tych na okre?lonej wysoko?ci – zarówno tu? nad ziemi?, jak i pomi?dzy budynkami – w takim przypadku konieczna jest asekuracja. W Polsce slacklining, innymi s?owy takie chodzenie po ta?mach, najbardziej modne s? gibbon slackline sklep, znany jest dopiero od kilku lat. Aktywno?? ta narodzi?a si? jednak?e znacznie wcze?niej, jako ?e w latach osiemdziesi?tych w Kalifornii, w dolinie Yosemite, a za jej twórców uwa?a si? Adama Grosowskyiego i Jeffa Ellingtona. Nied?ugo pó?niej w Stanach Zjednoczonych slacklining sta? si? niezwykle trendy. Na chwil? obecn? w dyscyplinie tej rozgrywane s? rozliczne zawody, w szczególno?ci w pokonaniu jak najd?u?szego dystansu na ta?mie. Wyró?nia si? kilka form slackliningu. To tricklining i lowlining, które s? fundamentaln? klas? tego sportu. Ta?ma jest wówczas rozpi?ta nisko, to odmiana bezpieczniejsza, która pozwala na realizowanie ró?nych trików. Dobrym wyborem b?dzie wtedy gibbon flowline. Jest znakomita na rozpocz?cie przygody ze slackliningiem. Highlining to z kolei chodzenie po ta?mach rozpi?tych ju? na sporej wysoko?ci, wymaga solidnego do?wiadczenia i wytrzyma?ego sprz?tu. Nadmienione gibbon slackline to jedne z najcz??ciej wybieranych ta?m. Przyst?pne s? one w szerokim wyborze. G?ówne to ta?my posiadaj?ce 25 milimetrów szeroko?ci, p?askie i dost?pne w wersjach 25, 50 i 100 metrów. Dost?pne s? co wi?cej ta?my o szeroko?ci 30 milimetrów. Trwa?o?? ta?m jest niezwykle du?a, minimum 2 tony, a dodatkowo s? one ma?o spr??yste. Na pocz?tek po??dane by?oby zainwestowa? w kompletny zestaw do slackliningu, który oprócz ta?my posiada napinacz z p?tl? do prostszego roz?o?enia ta?my. Wyposa?enie i dodatki mo?na naby? szybko i wygodnie online. Wydatek za komplet to mniej wi?cej 200-300 z?otych. Sprawd? równie? gibbon surferline


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind