Slacklining – akrobacje na ta?mach
Balansowanie na linie kojarzy si? w szczególno?ci z akrobacjami cyrkowymi, które zapewne ka?dy z nas mia? niegdy? okazj? podziwia?. To jednak?e nie wy??cznie kompetencja cyrkowców, ale równie? ka?dy z nas mo?e podj?? prób? tego wariantu akrobacji, korzystaj?c ze lu?nych ta?m nazywanych slackline. Slacklining, od angielskiego slackline, innymi s?owy lu?na, niesztywna lina, jest sportem ekstremalnym, który polega na chodzeniu oraz wykonywaniu wielorakich trików na ta?mach rozpi?tych na okre?lonej wysoko?ci – zarówno tu? nad ziemi?, jak i pomi?dzy budynkami – wtedy konieczna jest asekuracja. W Polsce slacklining, czyli takie chodzenie po ta?mach, najmocniej modne s? gibbon slackline sklep, znany jest dopiero od kilku lat. Aktywno?? ta narodzi?a si? jednak?e znacznie wcze?niej, dlatego ?e w latach osiemdziesi?tych w Kalifornii, w dolinie Yosemite, a za jej stwórców uwa?a si? Adama Grosowskyiego oraz Jeffa Ellingtona. Nied?ugo pó?niej w Stanach Zjednoczonych slacklining sta? si? niezwykle trendy. W tej chwili w dyscyplinie tej rozgrywane s? liczne zawody, w szczególno?ci w pokonaniu jak najd?u?szego dystansu na ta?mie. Rozró?nia si? kilka odmian slackliningu. To tricklining i lowlining, które s? elementarn? klas? tego sportu. Ta?ma jest wtedy rozpi?ta niewysoko, to wersja bezpieczniejsza, która pozwala na wykonywanie ró?nych trików. Jest doskona?a na rozpocz?cie przygody ze slackliningiem. Highlining to z kolei chodzenie po ta?mach rozpi?tych ju? na sporej wysoko?ci, wymaga sporego do?wiadczenia i mocnego sprz?tu. Nadmienione gibbon slackline to jedne z najcz??ciej kupowanych ta?m. Osi?galne s? one w olbrzymim wyborze. G?ówne to ta?my posiadaj?ce 25 milimetrów szeroko?ci, p?askie i dost?pne w wersjach 25, 50 i 100 metrów. Dost?pne s? tak?e ta?my o szeroko?ci 30 milimetrów. Odporno?? ta?m jest niezmiernie du?a, minimum 2 tony, a dodatkowo s? one ma?o rozci?gliwe. Na pocz?tek powinno si? zainwestowa? w pe?ny zestaw do slackliningu, który oprócz ta?my posiada napinacz z p?tl? do prostszego roz?o?enia ta?my. Oprzyrz?dowanie i akcesoria mo?na kupi? szybko i wygodnie w internecie. Wydatek za komplet to mniej wi?cej 200-300 z?otych. Sprawd? równie? surerfline


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind