Transport Buda

September 28, 2014 | Leave a Comment

Transport Buda - do transportu tudzie? szkolenia Wiele osób kupuje psa przeno?n? skrzyni? b?d? hodowl? w charakterze noclegi wis?a
procedura na transportowanie ich czterech nogach znajomego w okaza?o?? a bezpiecze?stwo. Co wielu spo?ród tych w?a?cicieli psów nie zdaje sobie sprawy, podczas gdy dobrze, ?e sama hodowla prawdopodobnie egzystowa? ?ywy jako przyrz?d szkoleniowe. Jest to przede wszystkim prawdziwe, je?li zaczynaj? si? ze szczeniakiem. Chocia? nie jest to b??dne przekonanie, i? szkolenie jest nieco okrutne paka, ali?ci nico nie mo?e stanowi? dalsze odk?d prawdy. W rzeczywisto?ci istnieje wiele korzy?ci szkolenia psa w ten sposób. Prawdopodobnie najwa?niejszym jest po prostu coraz psina ?ywy do jej nowej hodowli. Je?li planujesz podró? z psem krocie pierwsz? rzecz?, któr? musisz zrobi?, owo upewni? si?, ?e jest wygodne z ide? bycia w hodowli.Ostatni? rzecz?, któr? chc?, owo w celu swojego psa, tak aby zegna? okres podró?y wrzask i marudzenie, gdy? boi si? jej skrzyni. Z tego powodu, skrzynie nie mog? by? u?yte jako pozycja karania. Je?li twój piesek jest prawid?owo miejsce odosobnienia przeszkolony dama przyjdzie, i?by go ujrze? w domu, który oferuje bezpiecze?stwo natomiast ochron?. To a? do Ciebie, tak aby jej w?a?ciciel owo jej lokalny ciasny schronienia, gdzie mog? chodzi? w ka?dej chwili czuje si? jak. Wybór w?a?ciwej wielko?ci skrzyni jest pierwsz? rzecz?, któr? musisz zrobi?. Psy s? w ró?nych kszta?tach a rozmiarach, nie wspominaj?c, gdyby pocz?wszy od czasu szczeniaka powinno si? ponie?? poni?ej uwag?, gdy du?a dama b?dzie, gdy w pe?ni rozwini?te. Nie powinno stanowi? ca?kiem do licha i troch? miejsca dla psa, by wsta?, skierowa? si? natomiast wyci?gn??, kiedy w pozycji le??cej. Umie?? skrzyni? w pokoju sp?dza najwi?cej czasu, aby si? jej do tego przyzwyczai?. Umie?ci? smako?yk, ulubion? zabawk? za? jakie? wygodne koce w hodowli tudzie? pu?ci? otwarte drzwi. S? szanse, i? p?e? s?aba go odkry? na w?asn? r?k? a stworzy? pozór si?, i?by to sprawdzi?. Je?li jeste? na co dzie? o procesie ?atwiej b?dzie. Raz jest maj?cy zwyczaj a? do bycia w hodowli blisko otwartych drzwiach to jest czas, ?eby j? stosowa?, by egzystowa? w w s?siedztwie zamkni?tych drzwiach. Korzystanie traktuje to trafny sposób, i?by owo zrobi?. Umie?? nieco smako?yków w skrzyni i jak wchodzi zamkn?? delikatnie drzwi. B?d? blisko, oraz p?e? nadobna cieszy si? jej przek?sk? oraz odczekaj kilka minut nim otwarciem drzwi a pozwalaj?c j?. Nie chcesz, i?by pozostawi? j? w w ci?gu d?ugich zupa nieco razy, jako ?e nie chcesz, by stworzy? stresuj?c? sytuacj?, która prowadzi do psa nie podoba jej klatk?. Stopniowo pog??bia? okres twój psina sp?dza si? w ci?gu zamkni?tymi drzwiami, tudzie? lada dzie? b?dzie p?e? s?aba wygodnie w swoim nowym domu. Jest owo podwójnie grunt w toku podró?y, poniewa? dziwne antura? mo?e egzystowa? stresuj?ce gwoli wielu psów a ich transportu psa skrzyni przypadkiem stanowi? miejscem schronienia. Je?li zrobisz ?wiczenia paka odpowiednio b?dziesz py? szcz??liwego psa, kto b?dzie rado?? jecha? z. Aby dowiedzie? si? wi?cej na my?l oraz podró?e z psem wewn?trz pomoc?.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind