worek na

December 31, 2013 | Leave a Comment

Ta?ma, która wywo?a?a sporo zamieszania. Niedawno w Internecie umieszczono nagranie, w którym pewien z wspó?twórców gier komputerowych ostrzega nim ich u?ytkowaniem. Mówi o ich szkodliwo?ci za? wp?ywie na m?odzie?. Oto fragmenty wypowiedzi, która na forum zosta?a okrzykni?ta ta?m? prawdy. „Psychologowie ostrzegaj? nas, i? dzia?anie gier jest o co niemiara wi?ksze ani?eli dzia?anie agresji widzianej w ?rodkach masowego przekazu. Jest owo uwarunkowane tym, i? podczas zabawy grami odbiorca podlega równoczesnemu oddzia?ywaniu silnych mechanizmów, które nie wyst?puj? w ci?gu ogl?dania programów telewizyjnych. Szczególne silny istotno?? ma czynne wspó?uczestnictwo w grze komputerowej. Gracz nie ale wr?cz ogl?da ataki agresji, wszak nade wszystko ju? sam jej dokonuje na monitorze konsoli przez posta?, któr? si? staje. Dodatkowo samodzielnie podejmuje decyzj? o kszta?tach tej agresji (np. azali b?dzie to zastrzelenie wroga jedn? salw?, b?d? równie? brutalne odstrzeliwanie mu kolejnych cz??ci cia?a). Kolejny maszyneria jest równoczesny z wcze?niejszym - jest owo brak wra?liwo?ci tudzie? znieczulenie na przemoc wskutek wielokrotnego

odpad

i destrukcji. Gdy w trakcie gry komputerowej dziecko ma zamiar po pora?ka najwy?szy kogo? zabi?, wówczas jego uczucia s? najsilniejsze, poniewa? dzia?anie wykonywane po cios g?ówny wiecznie wywo?uje najwi?kszy odd?wi?k. Kiedy gracz pozbawia ?ycia w ów ju? sam procedura po pora?ka tysi?czny, staje si? owo gwoli niego normalne, gdy? przyzwyczai? si? do takich akcji natomiast s? one konieczn? zdolno?ci? potrzebn? a? do prze?ycia w brutalnym ?wiecie gier komputerowych. Odwra?liwienie prowadzi i a? do oboj?tno?ci na tego rodzaju dzia?ania w normalnym ?yciu.” Na dodatek twierdzi on, ?e: „wi?kszo?? gier jest konstruowana w oparciu o historie pe?ne przemocy. Norm? wydaje si? owo co z?e, oraz silna kumulacja amoralno?ci prowadzi do zagubienia wszelkich warto?ci. Z?udna ?wiat gier prowadzi m?odego cz?owieka w B??kitna planeta wymy?lony, w którym najni?sze instynkty s? najistotniejsze, za? ?wiat warto?ci jest zmniejszony a? do zera. Sparta?skie prawo jest jedynym prawem. Braterstwo mo?liwe jest zaledwie w perspektywie osobistej korzy?ci. Dobro?, wspó?czucie, wzajemna pomoc nie maj? ?adnego sensu.” Ta opinia zaskoczy?a ?rodowisko, które zajmuje si? pisaniem gier komputerowych. Tak ?mia?e tezy nie wydoby?y si? jeszcze spo?ród ust ?adnego twórcy. Co by?o przyczyn? do zabrania g?osu w debacie na temat szkodliwo?ci gier komputerowych tego nie wiadomo. Jedno jest pewne, po ujawnieniu nagrania ich pisarz nie udziela ?adnych wypowiedzi azali? wywiadów. Czy?by przeciek? Jedno co nie ulega w?tpliwo?ci to, ?e takiej tre?ci ta?ma prawdy nie spowodowa?a zmniejszenia sprzeda?y gier komputerowych.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind