Wskazówki do ?wicze? jankeski Akity Je?li my?lisz o zakupie b?d? przyj?cia American Akita , jeden spo?ród g?ównych rzeczy, które powinno si? przyj?? a? do zasób wiedzy owo , b?d? b?dzie w stanie trenowa? t? ras? psów . Szkolenia tego psa jestogromne zaniepokojenie spo?ród powoduwrodzonej dyscypliny , które mo?na zauwa?y? w nauczony ameryka?skiego akit jestzachowanie pochodzi od miesi?cy ?cis?ego szkolenia . Wi?kszo?? ludzi , którzy s? zainteresowani kupnem ameryka?skich Akity s? przyci?gane a? do rasy , skoro ten http://www.good.is/members/Perckd2 cielesny rodzaj psa wydaje si? posiada? atmosfer? elegancji tudzie? królewskiej. Chocia? prawd? jest, i? ameryka?skie Akity s? zupe?nie spolegliwy pod swoich panów natomiast rodziny , w których uznaj? w ?rodku nale??ce a? do , s? one oraz w tym samym czasie , autonomiczny natomiast przywódców ich w?asnego umys?u postawi? rzeczywi?cie koryfeusz ze s?abym metodyki szkolenia nie przypuszczalnie przerwa? si? na wszystkie szkolenia psa . Przede wszystkim ko?cówka akit ameryka?skich w szkole? jest to, i? powinno si? istnie? wielce twarde , daj?c polecenia ewentualnie ” Wyceny ” w dzia?aniach Akita w ci?gu . ?e twój Akita warczy na s?odkie staruszki , która mieszka naprzeciwko apartamentu oraz da? nauczk? swoje szczeni? znag?a “nie” , a po pewnym czasie za pomoc? par? minut ignoruj?c . Teraz , o ile Akita powtarza zachowania , nie wysy?aj? sygna?ów mix pozwalaj?c ów opó?nienie z wykorzystaniem z?e zachowanie ” ów jaki? pora?ka ” . Je?li nie chcesz , ?eby trzyma? si? zachowanie , niechAkita mie? poj?cie o tym cz?sto . Lenistwo i ?agodna w treningu s? dwójka rzeczy, które wypada stroni? . Pomocna kwestia a? do zrobienia , tak aby zrobi? twój Akita przyjazny jest zapoznanie go czy te? j? spo?ród mrowie ?wie?ych twarzy w sposób regularny. Tylko pami?taj, masz Akita na krótkiej smyczy i dyscyplinowa? ich za ka?dym sumarycznie ko?czy si? warcz?c podczas gdy gdyby chroni?c swoje teren . Ameryka?ska Akity s? czyste psy jak ca?o?ci oraz mog? niekiedy zauwa?y? je odkazi? swoje twarze podczas gdy koty zdzia?a? . Lubi? czyste tudzie? bez skazy entourage przeto po nawi?zaniu “nie Pooping ” natomiast “nie oddawanie moczu ” strefy , b?d? one bardzo Wasy ?wiczy? wi?za? . W kategoriach ameryka?skich akit z innymi psami , najlepiej, nie chcesz Akity z innymi psami , b?d? zwierz?ta domowe w tym zakresie. One s? po??czone w taki podej?cie , ?e te policja pracuj? samotnie a s?u?? dodatkowo ich mistrzami w samotnej . Je?li masz inne policja w domu , najlepiej nie wybiera? tej rasy w ogóle. Ale o ile nie masz wyboru , tonajlepsze co mo?esz zrobi?, owo pierwotnie maj? inne zwierz?ta w pobli?u swojej smyczy Akita na Chronos jednego miesi?ca u do?u swoim ?cis?ym nadzorem . Je?li Twoja Akita wydaje si? rozgrzewaj? si? do zwierz?t domowych , owo jest dozwolone posmakowa? po d?ugiej smyczy przetestowa? reakcj? swojego Akita w ci?gu . Je?li w przysz?o?ci atakuje Kita za? warczy , za? odt?d istnie? przypadkiem nadszed? okres , a?eby ugania? si? profesjonalnej pomocy . To wprost przeciwnie nieco prostych wskazówek , które powinno si? pami?ta? w szkoleniu jest Akita . Je?li my?lisz, ?e mo?esz s?u?y? takie substrat szkolenia , to by? mo?e wskazane jest zacz?? si? wi?cej na sprawa tej rasy , które pomog? Ci w uzyskaniu wi?kszej wiedzy na przedmiot ameryka?skich akit .


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind