Zobacz to

December 30, 2014 | Leave a Comment

Dzisiejsze cz??ci komputerowe generuj? bez liku ciep?a. Jest to modny fakt. Ka?de instrument elektroniczne wytwarza ciep?o. W ci?gu ostatnich kilku lat poczyniono wzrost w podczas gdy przekaza? rado?nie spo?ród elektronicznych elementów komputera. Fani byli Metoda ch?odzenia wyboru a? kilka lat temu. Teraz, rozbudowa w technologii ch?odzenia powoduj?, ?e z wi?kszym nat??eniem prawdopodobne, ?e nie b?dzie ju? potrzebne fanów. Istnieje par? sposobów, innych ani?eli wentylatory, które mog? znajdowa? si? teraz stosowane w komputerach. Zastosowanie wysokiej sprawno?ci radiatorami jest jednym z najbli?szych natomiast metod ch?odzenia komputera. Specjalnie zaprojektowane radiatory s? obecnie dost?pne podmieni? wentylatory w zasilaczach, na procesorach a kartach graficznych. Wi?kszo?? produkcji wysokiej temperatury podzespo?ów komputerowych maj? radiatory przeznaczone celowo dla nich. Istnieje w tym momencie nieco komputerów, które korzystaj? z tego nowego projektu. Gdy stosowane s? radiatory bez liku ciep?a wolno efektywnie przeniesione spo?ród komputera, na tyle, ?eby przysta? mu robi? bez problemów na standardowych pr?dko?ciach iw normalnych obci??e?.Najbardziej efektywne zwi?zek radiatorów obejmuje procesora, p?yty g?ównej, zasilacza tudzie? karty graficznej z umywalk? specjalnej obudowie komputera przeznaczonego a? do efektywnego rozpraszania promieniowania ciep?a. Inn? metod? stosowan? w celu wyeliminowania fanów jest ozi?bianie p?ynu. Wiele kroki zosta?y poczynione w celu opracowania technologii ch?odzenia cieczy. Producenci komputerów opracowali sposób, aby poruszy? seri? rur za? w??y w ca?ym komputerze tak, i? p?yn mo?e by? rozpowszechniane na ca?ym ostygnie rzeczy w dó?. Wi?c to, co zrobili owo w zasadzie to odpowiednik grzejnika a? do komputera. Ten p?ynny rotacja pozwala na szybkie ozi?bianie elementów, tak aby zdo?a? zachowa? dzia?anie komputera w najlepszym wydaniu. Ch?odzenie wodne pozwala na maszyneria transportu do wykonania ogrzanej wody si? do jednostek wtórnych, z regu?y ch?odnicy.Wody pozwala równie? na spokojniejszych fanów biegania, ?e nie nic bardziej b??dnego “ciche” odg?osy fanów, pomimo tego równie? pozwalaj? na akceleracja procesorów za po?rednictwem szczypanie cz?sto?? albo “przetaktowywanie” CPU. Jedn? z zalet p?ynu z wykorzystaniem ch?odzenie radiatora, ?e p?yn jest w wy?szym stopniu efektywne. Pozwala owo komputery z wi?kszym nat??eniem efektywnie tudzie? szybciej uruchomienia. Dzisiejsze witryna cz??ci sk?adowe ma do licha i troch? artyku?ów, które koncentruj? si? na ch?odzenie komputera. Artyku?y bra? w rachub? tak?e elementy komputera, urz?dze? peryferyjnych a akcesoriów. Artyku?y te s? poprawnie zbadane i napisane.Zawarto?? jest faktycznie ciekawe kiedy owo jest pouczaj?ce. Nowe artyku?y s? dodawane a? do witryny codziennie. Aby uruchomi? pewn? ró?norodno??, istnieje sporo artyku?ów, które nie maj? guzik wspólnego z komputerami. Artyku?y te s? recenzje tudzie? s? zwi?zane spo?ród miejsca, w którym zosta?y one znalezione. Jest to niezwyk?y strona domowa podej?cie dla witryn, i?by wesprze? awansowa? ka?d? stron? (y) innych internetow? i wzmóc pozycj? w wyszukiwarkach. Polecane strony, które s? cz??ci? rosn?cej Bailey Ventures Inc. kolekcji mo?na by? w u?yciu wewn?trz po?rednictwem tej strony. Gor?co polecam odwiedza? wszystkie te miejsca, jako ?e maj? mnogo?? do zaoferowania.


Comments

Name

Email

Website

Speak your mind